Thông báo mới về qui định Đăng TinXEM NGAY

ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 특별한 우대 프로그램
ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 특별한 우대 프로그램
ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 특별한 우대 프로그램

ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 특별한 우대 프로그램

Giá: 11.000.000
Lượt xem: 301
Địa chỉ: 16 Bùi Xuân Phái, Kinh Bắc, Bắc Ninh
Hình thức: Cho thuê

hồng chuyên

ID: ID: ***380

26/09/2018

Tài khoản

Bình thường
1 tin đăng
Thông tin mô tả

Ms. Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com에 바로 연락하세요

ROSANA APARTMENT HOTEL 2 – 원래 좋고 지금 더 좋은 서비스!
베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.
전화: +84 222 3858 518; 0906 261 263

우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.

Rosana 2 호텔은 다른 Rosana아파트 호텔보다 더 많은 시실이 있고 더 많이 투자되고 Rosana호텔 시스템에서 새로운 벤치마크를 수립했다.

• 전문적인관리스타일, 영어를할수있는리셉션직원.
• 모든층에있는리프트, 24/24시간감시카메라
• 다양한엔터테인먼트채널을제공하는유료 TV.
• 고객님을위해 1층에있는고품질의객실과식당.
• 매일 객실 요금에 포함된 아침 식사.
• 유럽, 북미와호주에수출기준에부합하는높은수준의모든인터리어.
• Dunloppilo정품매트리스혹은이와동등한품질의매트리스.
• 프리미엄직물로만들어진모든침대액세서리와함께고객님의편안한잠.
• 고품질의 LED조명시스템을갖추는공공장소와객실.

우수한품질, 저렴한가격, 지금바로예약하세요!

Rosana 2 에는총우아한 16개의객실이있으며, 모두가별도의부엌및객실의종류가 3가지있습니다. 상호이익의관계로장기적인협력을시작하기위해우리의서비스를선택해주셔서감사로서개점행사에다음과같은특별한할인이있습니다:

1~6개월의 경우 25% 할인된 임대료(VAT 및 아침 식사 미포함)
Deluxe Studio: 8.800.000 vnđ
Deluxe Studio city view: 10.120.000 vnđ
Luxury Studio: 11.000.000 vnđ

우대 하루 임대료
Deluxe Studio: 발표 가격 445,000,
Deluxe Studio city view: 발표 가격 495,000
Luxury Studio: 발표 가격 550,000

Thông tin chi tiết
Loại bất động sản

Loại bất động sản :Căn hộ chung cư, tập thể

Hướng

Hướng: Đông Bắc

 

Chia sẻ sản phẩm trên: