Thông báo mới về qui định Đăng TinXEM NGAY

ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 특별한 우대 프로그램
ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 특별한 우대 프로그램
ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 특별한 우대 프로그램

ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 특별한 우대 프로그램

Giá: 10.120.000
Lượt xem: 254
Địa chỉ: 16 Bùi Xuân Phái, Kinh Bắc, Bắc Ninh
Hình thức: Cho thuê

hồng chuyên

ID: ID: ***380

26/09/2018

Tài khoản

Bình thường
1 tin đăng
Thông tin mô tả

Ms. Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com에 바로 연락하세요

ROSANA APARTMENT HOTEL 2 – 원래 좋고 지금 더 좋은 서비스!
베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.
전화: +84 222 3858 518; 0906 261 263

우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.

Rosana 2 호텔은 다른 Rosana아파트 호텔보다 더 많은 시실이 있고 더 많이 투자되고 Rosana호텔 시스템에서 새로운 벤치마크를 수립했다.

• 전문적인관리스타일, 영어를할수있는리셉션직원.
• 모든층에있는리프트, 24/24시간감시카메라
• 다양한엔터테인먼트채널을제공하는유료 TV.
• 고객님을위해 1층에있는고품질의객실과식당.
• 매일 객실 요금에 포함된 아침 식사.
• 유럽, 북미와호주에수출기준에부합하는높은수준의모든인터리어.
• Dunloppilo정품매트리스혹은이와동등한품질의매트리스.
• 프리미엄직물로만들어진모든침대액세서리와함께고객님의편안한잠.
• 고품질의 LED조명시스템을갖추는공공장소와객실.

우수한품질, 저렴한가격, 지금바로예약하세요!

베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시에서단기또는장기동안체류할때Rosana Legend Hotel를선택해야하는 6가지이유는다음과같다:
1. 우아한디자인이있고높은표준으로건설되며, 적절한가격에양질의생활공간을원하는외국인과베트남사람에적합합니다
2. Bac Ninh의시내중심근처에있고조용한위치가있으며, 슈퍼마켓, 레스토랑, 가페, 은행, 바, 노래방, 마사지등에서 0,5-3km만떨어져있습니다
3. 모든아파트는별도의부엌, 나무바닥, LCD TV, 무선인터넷, 양방향에어컨이있습니다
4. 객실들은다양한요구에적합합니다: Deluxe 20m2고급객실부터 VIP 30m2 객실까지있습니다
5. 항상깨끗하게청소하며국제표준의품질을유지합니다
6. 개점행시에즈음하여다양하고제한수량이있는프로모션

Thông tin chi tiết
Loại bất động sản

Loại bất động sản :Căn hộ chung cư, tập thể

Hướng

Hướng: Đông Bắc

Tìm kiếm theo từ khóa:

 

Chia sẻ sản phẩm trên: